Regulations

PRZEPISY PRAWNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę. Sprzedającym jest firma JFK DESIGN z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Wieniawskiego 18, 41-506 Chorzów Polska, NIP: 6271824348 Regon: 276975928

Sklep Internetowy www.shewolf.pl dba o prawa konsumentów. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu na mocy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować

 § 1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Konsument – ​​pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – ​​pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Sprzedawca: JFK DESIGN z siedzibą w Chorzowie przy ul. Wieniawskiego 18, 41-506 Chorzów Polska;

Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie Sklepu

Internet.

Towar – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. z późniejszymi zmianami.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu Sklepu.

Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Koszyk – lista produktów sporządzona z produktów oferowanych w sklepie na podstawie wyborów Kupującego.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.shewolf.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeżeli rzecz:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta,

c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e) w przypadku nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności tych dokonał Sprzedawca lub osoba trzecia, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo Konsument, który postąpił zgodnie z instrukcją otrzymaną od Sprzedawcy;

f) nie ma właściwości zapewnianej przez producenta lub jego przedstawiciela albo osobę wprowadzającą rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osobę, która przez umieszczenie na rzeczy swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego sprzedany, przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawca nie znał tych zapewnień lub rozsądnie oceniając nie mógł znać lub nie mogły one wpłynąć na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy albo ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Płatność: Paypal

Płatność – STRIPE (zapłać kartą)

Dostawa 

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami i innymi właściwymi przepisami prawa.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie oraz wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego

§ 2 Ogólne zasady i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego 

2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do szablonów, formularzy, logotypów zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem zdjęć zamieszczonych w celach przedstawiania Towarów, logotypy i formularze, do których prawa autorskie należą do osób trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie realizacji Zamówienia.

4. Sklep internetowy www.shewolf.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.shewolf.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu dokonywania zakupów, Klient powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzenie podłączone do sieci Internet.

7. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z wykorzystaniem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 § 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie shewolf.pl są cenami brutto podanymi w euro. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma zostać wysłany, a także numer telefonu i adres e-mail.

5. W przypadku, gdy podane dane nie będą kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.

6. W trakcie składania Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku wyrażenia zgody Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Loginem Klienta jest podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient zobowiązany jest do zachowania go w tajemnicy i chronienia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

8. Po pomyślnym złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

9. Moment rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym podanym w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem złożenia zamówienia w przypadku płatności kartą lub wybierając opcję „za pobraniem”.

10. Czas realizacji od 3 do 14 dni roboczych, po czym paczka zostanie wysłana i klient zostanie o tym poinformowany

11. Produkty personalizowane nie podlegają wymianie ani zwrotowi

12. Klient ma 30 minut na anulowanie zamówienia po jego złożeniu. Wszystkie zamówienia są wykonywane ręcznie po złożeniu zamówienia, więc jest mało prawdopodobne, abyśmy anulowali / zmienili zamówienie. Więc upewnij się, że poświęciłeś trochę czasu na przeglądanie i zamawianie właściwych produktów, które chcesz! 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest na adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie lub mailowo. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o błędnie wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia realizację wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar dostarczany jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Przesyłka jest dostarczana zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronie internetowej. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy zamówień z opcją „za pobraniem”. Wybierając opcję płatności „przelew” lub „karta lub przelew online” do czasu podanego na stronie należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.

4. Klient ponosi opłatę za dostawę (wysyłkę) określoną w cenniku transportu.

5. Czas realizacji od 3 do 14 dni roboczych, po czym paczka zostanie wysłana i klient zostanie o tym poinformowany

§ 5 Płatności

1. Do każdego zamówienia Klient otrzyma specyfikację sprzedaży – dowód zakupu lub – na wyraźne życzenie Klienta – fakturę VAT.

2. Płatności za zamówiony towar można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayPal) lub kartą płatniczą.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Klient będący konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, obejmujące w szczególności informację o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, znajduje się stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy odesłać na adres Usługodawcy.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 6. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (jeżeli w ogóle takie usługi świadczy przez Sprzedawcę) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu usług spełnionych do dnia z chwilą poinformowania Sprzedawcy przez Klienta o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 7. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia w transporcie.

8. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), jednak nie jest to obowiązkowe.

9. Modele odzieży wykonane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi.

§ 7 Procedura reklamacyjna

1. Sklep obowiązany jest dostarczać Klientom sprzedawane rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości zakupionego towaru Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), w szczególności w części dotyczącej rękojmi (art. 556 et. nast.).

2. Reklamacje należy składać na adres siedziby Sklepu podany na stronie internetowej Sklepu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i terminie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości także swego rodzaju potwierdzenie zakupu reklamowanego produktu w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma charakter rekomendacji, a reklamacje o innej treści będą rozpatrywane przez Sprzedawcę również.

3. Jeżeli w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient korzystający z uprawnień z tytułu rękojmi obowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca wskazanego w umowie sprzedaży, a jeżeli w umowie takiego miejsca nie określono – do miejsca wydania rzeczy Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

5. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Jeżeli przedsiębiorca nie uzna reklamacji Klienta będącego konsumentem i nie zgadza się z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych mu pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Klient w szczególności może wystąpić do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja jest dobrowolna (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a wszelkie porozumienie stron musi być również wynikiem porozumienia między obiema stronami. Pomyślne złożenie wniosku o mediację nie gwarantuje jej przeprowadzenia ani wyniku.

3. Klient ma również możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001, nr 113). , poz. 1214).

4. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 § 8 Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

2. Informacje o sposobie ochrony danych osobowych znajdują się w stosowanej przez Sklep polityce prywatności. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie realizacji zamówień prosimy kierować na adres: jfkdesignpoland@gmail.com lub skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. 22, poz. 2 z 2000 r.).

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klienci mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.

4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w § 1 Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania Sklepu shewolf.pl. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z jego treścią i jest związany jego postanowieniami zawsze w momencie składania zamówienia.

2. Sklep dołoży wszelkich starań, aby wszelkie sytuacje sporne rozstrzygnąć polubownie i na korzyść Klienta.

3. W przypadku braku porozumienia, sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z postanowieniami KPC

4. Regulamin w dotychczasowym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.02.2017 i dotyczy wszystkich zamówień przyjętych do realizacji od tego dnia. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin sklepu internetowego.

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY – DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, oraz w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub otrzymania dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub odesłać nam rzecz niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

  JFK DESIGN z siedzibą w Chorzowie przy ul. Wieniawskiego 18, 41-506 Chorzów Polska, adres e-mail: jfkdesignpoland@gmail.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących przedmiotów (*) / o świadczenie następującej usługi (*):

………………………………………….. ………………………………………

………………………………………….. ………………………………………

– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*):

………………………………………….. ………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów):

………………………………………….. ………………………………………

– Adres konsumenta (konsumentów):

………………………………………….. ………………………………………

– Podpis konsumenta (konsumentów): …………………………………… ..

(tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej)

– Data: ……………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.